Δημοσίευση δύο άρθρων του Λ. Λαμπρινίδη σε διεθνή συλλογικό τόμο με τον τίτλο Major Dynamics in Economic Growth (2023) των εκδόσεων IPRJB Journals and Book Publishers

Δημοσίευση δύο άρθρων του Λ. Λαμπρινίδη σε διεθνή συλλογικό τόμο με τον τίτλο Major Dynamics in Economic Growth (2023) των εκδόσεων IPRJB Journals and Book Publishers

Ο Λάμπρος Λαμπρινίδης, μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης και υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δημοσίευσε δύο άρθρα, σε διεθνή συλλογικό τόμο με τον τίτλο Major Dynamics in Economic Growth (2023) των εκδόσεων IPRJB Journals and Book Publishers, τα οποία αφορούν

α) τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες  στην ΕΕ και 

β) το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία της Ελλάδας υπό το πρίσμα των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Προμηθειών.

 

Αντικείμενο του πρώτου άρθρου είναι η επισκόπηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημόσιων Συμβάσεων, προκειμένου να καταστεί κατανοητό τόσο στα στελέχη του δημοσίου τομέα που εμπλέκονται με τις δημόσιες συμβάσεις όσο και στους υποψήφιους αναδόχους σχετικά με τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

Στο δεύτερο άρθρο παρουσιάζονται οι προκλήσεις της Στρατηγικής για τις Δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία κατ’ επέκταση.

 

Περισσότερα για το συλλογικό τόμο και τα σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα: https://www.iprjb.org/product/major-dynamics-in-economic-growth/