Διοίκηση

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης διευθύνεται από τον Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση, μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος διορίσθηκε ύστερα από σχετική διαδικασία εκλογής με την υπ. αρ. 26755/4.06.2019 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης – ΕΕΚΔ» (ΦΕΚ 377/τ’ ΥΟΔΔ/13.06.2019).

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  1. Συντονίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου
  2. Υποβάλει στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου
  3. Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
  4. Υποβάλει στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος τον ετήσιο και τον τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
  5. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς
  6. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου
  7. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
  8. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου
  9. Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών
  10. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.