Διδακτορικές σπουδές

Τα ιδρυτικά μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης συμμετέχουν στην παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού και του Νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και υπάγονται σε κάποιο από τα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου: α) Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.

Οι ενδιαφερόμενοι να συζητήσουν ιδέες και προτάσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σε κάποιο θεματικό πεδίο του Εργαστηρίου μπορούν να επικοινωνούν με τον Αναπληρωτή Διευθυντή Καθηγητή Γιώργο Πιερράκο pierrakos@uniwa.gr.