Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου

Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν υλοποιήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 περισσότερα από 250 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που εμπίπτουν σε κάποιο από τα θεματικά πεδία του: α) Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.

Παράλληλα, τα ιδρυτικά μέλη του Εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει – ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (1986-2013) και του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (2013-2018) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας – στην υλοποίηση των ακόλουθων ενδεικτικών προγραμμάτων:

 • Πρόγραμμα επιστημονικής υποστήριξης των δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Αμίτσης), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2014-2015
 • «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Αμίτσης), Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 2014-2015
 • «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Αμίτσης), Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, 2013-2015
 • «Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά ΥΠΕ στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, και πιστοποίηση οκτώ νοσοκομείων στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης και φροντίδας υγείας ασθενών», (Επ. Υπεύθυνος: Σ. Σούλης), Υπουργείο Υγείας, 20132014
 • «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Πιερράκος), Υπουργείο Υγείας, 20132014
 • «Μεθοδολογία Αξιολόγησης της παροχής των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Τοπική Κοινωνία και Δημιουργία Εγχειριδίου Τεκμηριωμένης Τεχνογνωσίας», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Πιερράκος), Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ – Υπουργείο Παιδείας, 2014
 • «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Αμίτσης), Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων, 2012-2013
 • «Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τους Συλλόγους Μεταναστών», (Επ. Υπεύθυνος: Γ. Αμίτσης),  Υπουργείο Εσωτερικών – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Πρόγραμμα 2009, 2011
 • «Καθιέρωση Δημογραφικής Πολιτικής για την Οικογένεια και το Παιδί», (Επ. Υπεύθυνος: Σ. Σούλης), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2010
 • «Διερεύνηση Παραγόντων Συναίνεσης για τη Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος», (Επ. Υπεύθυνος: Α. Σταυροπούλου), Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2009
 • «Ο Ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών συμφιλίωσης του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2009
 • «Αξιολόγηση Προληπτικών Υπηρεσιών για την Οικογένεια και το Παιδί», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2008
 • «Υιοθέτηση Στρατηγικής Ορθολογικής Κατανομής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2008
 • «Επέκταση και βελτίωση των Μονάδων και Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Παιδιών, Ηλικιωμένων, Αναπήρων και άλλων εξαρτωμένων ατόμων», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή Δημοκρατία, 2008
 • «Συνέργεια Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Προαγωγής Υγείας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2008
 • «Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών ανθρώπινου δυναμικού του τομέα Κοινωνικής Οικονομίας», (Επ. Υπεύθυνος: Σ. Σούλης), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 2008
 • «Η Ποιότητα Ζωής Ασθενών ως εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας», (Επ. Υπεύθυνος: Μ. Σαρρής), Πρόγραμμα Αρχιμήδης Ι, Υπουργείο Παιδείας, 2007
 • «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας», (Επ. Υπεύθυνος: Σ. Σούλης), Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2007.