Το θεσμικό πλαίσιο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019  με την υπ. αρ. 16142/2.4.2019 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης – ΕΕΚΔ» στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του (ΦΕΚ 1349/τ’ Β/19.4.2019). Η ίδρυση του στηρίχθηκε σε σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ. αρ. 4/17.12.2018), αξιοποιώντας τα πορίσματα Έκθεσης Σκοπιμότητας που εκπονήθηκε από μέλη του Τομέα (Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας, Γιώργος Πιερράκος, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μαρία Τσιριντάνη, Καθηγήτρια Πληροφορικών Συστημάτων Υγείας, Μαρία Μητροσύλη, αν. Καθηγήτρια Δικαίου Υγείας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου).

Το Εργαστήριο αποτελεί μία ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής χωρίς νομική προσωπικότητα, που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.