Αντικείμενο και στόχοι

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης (Social Administration), αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Οι προτεραιότητες του Εργαστηρίου αφορούν τα ακόλουθα θεματικά πεδία: α) Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο έχει  ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου
 2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.
 3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
 5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις, καθώς και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.
 6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς», όπως ισχύει.
 8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία εξειδίκευσης των μελών του.
 9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την προώθηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων (Δελτίων / Τετραδίων Έρευνας, Συλλογικών Τόμων, Ηλεκτρονικών Περιοδικών, κ.ά.) και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
 10. Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του δημόσιου τομέα (κεντρική διοίκηση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ), των κοινωνικών εταίρων, του επιχειρηματικού τομέα, του τρίτου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κλπ. σε θέματα που εμπίπτουν στις ερευνητικές προτεραιότητες του.
 11. Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε όργανα Διεθνών Οργανισμών, Οργανώσεων, Ενώσεων, Δικτύων και Ομοσπονδιών.
 12. Την αξιοποίηση θεσμικών, επιχειρησιακών, και χρηματοδοτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και πόρων στους φορείς κοινωνικής διοίκησης της Ελληνικής πολιτείας.