Διάρθρωση

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Ερευνητικές Μονάδες (Research Hubs), οι οποίες εξυπηρετούν την προώθηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων του και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες αντίστοιχες δομές Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού:

Α. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Ασφάλισης

Β. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Ένταξης

Γ. Ερευνητική Μονάδα Υγείας και Ψυχικής Υγείας

Δ. Ερευνητική Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων

Ε. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

ΣΤ. Ερευνητική Μονάδα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Ζ. Ερευνητική Μονάδα Μελέτης της Ιστορίας του Κοινωνικού Κράτους

Η. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Στέγασης.

Οι εν λόγω Ερευνητικές Μονάδες αποτελούνται από επιστήμονες – μέλη του προσωπικού του Εργαστηρίου με κοινά ενδιαφέροντα και εξειδίκευση σε κάποιο από τα ερευνητικά θεματικά πεδία του.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται:

α) Κυρίως από Καθηγητές και Λέκτορες του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου

β) Από μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ημεδαπής, επισκέπτες καθηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ομότιμους καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλων ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ημεδαπής και ερευνητές / εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου

γ) Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

δ) Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.