Μεταπτυχιακές σπουδές

Τα ιδρυτικά μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (Msc in Health and Social Care Management).  

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε θέμα συναφές με τη διοίκηση και διαχείριση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://healthcare-management.uniwa.gr/