Υποψήφιοι Διδάκτορες

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης υποστηρίζει τις διαδικασίες  παρακολούθησης Διδακτορικών Διατριβών που εκπονούνται στο πλαίσιο των Διδακτορικών Σπουδών του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και υπάγονται σε κάποιο από τα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου: α) Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής αποτελούν μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου και συμμετέχουν στις δραστηριότητες που παρουσιάζουν συνάφεια με τους τομείς της διδακτορικής τους έρευνας.

Νικόλαος Υφαντόπουλος

Ο Νικόλαος Υφαντόπουλος είναι πληροφορικός, κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων και Πληροφορικής & Τηλεματικής, υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (θέμα Διατριβής: «Συστήματα Ποιότητας στους τομείς των δημόσιων, επαγγελματικών και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων»).

Απασχολείται ως στέλεχος πληροφορικής του ιδιωτικού τομέα, και διαθέτει σημαντική εμπειρία ως σύμβουλος πληροφορικής σε δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία και κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εφαρμογή συστημάτων  ποιότητας στις δημόσιες και επαγγελματικές συντάξεις, καθώς και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βασίλης Χρονόπουλος

Ο Βασίλης Χρονόπουλος είναι οικονομολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Επιχειρησιακής Έρευνας και υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (θέμα Διατριβής: «Ο ρόλος της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλείο αύξησης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Τοπική Κοινωνία»).

Απασχολείται ως υψηλόβαθμος  διοικητικός υπάλληλος στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,  και διαθέτει σημαντική εμπειρία ως εμπειρογνώμονας σε θέματα απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, εθελοντισμού και ανάπτυξης του τρίτου τομέα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ