Μονογραφίες – Βιβλία – Συλλογικοί Τόμοι

Τα μέλη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης έχουν δημοσιεύσει πάνω από 500 μονογραφίες, βιβλία, συλλογικούς τόμους και άρθρα σε Ελληνικά και διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου.

Ενδεικτικά Κεφάλαια σε διεθνείς Συλλογικούς Τόμους (με χρονολογική σειρά)

Amitsis G., “The establishment of a minimum income in the Greek Social Security System – Prospects and Perspectives”, pp. 243-262 in Third Volume of the XIIth World Congress of the International Society for Labour Law and Social Security: Congress Proceedings, Athens, 1991

Provopoulos G. and Tinios P., “Pensions and the fiscal crisis of the Greek State”, pp. 325-349 in H. J. Psomiades and S. B. Thomadakis (eds.), Greece, the New Europe and the Changing International Order,  Pella, N.Y, 1992

Amitsis G., “Greek Social Security Law”, pp. 133-152, in D. Pieters (ed.), Introduction into the Social Security Law of the Member States of the European Community, Bruylant/Maklu, Brussels, 1993

Tinios P. and Vartholomeos J. “The Structure and Reform of social Security and the Demand for Pharmaceuticals in Greece”, pp. 251-264, in Mossialos, E., Ranos, C. and Abel-Smith, B., Cost containment, Pricing and Financing of Pharmaceuticals in the European Community: The Policy-makers view, Athens 1994

Amitsis G., “Social Security Policy”, pp. 448-460, in P. Ioakimidis and P. Kasakos (eds.), Greece – EC Membership Evaluated, Pinter, London, 1994

Amitsis G., “Greece”, pp. 147-170, in D. Pieters (ed.), Social Security Law in the Fifteen Member States of the European Union, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 1997

Amitsis G., “Social  Security and Private Insurance Policies in Greece”, pp. 146-156, in D. Callund and M. Nightingale (eds.), International Benefits Yearbook 1999, Sweet & Maxwell, London, 1999

Börsch-Supan A. and Tinios P., The Greek Pensions System: Strategic Framework for Reform, pp. 361-443, in Bryant, R.C. and N. Garganas and G. S. Tavlas, Greece’s Economic Performance and Prospects, Bank of Greece and Brookings Institution, 2001 

Amitsis G., “Human Rights and Social Exclusion: The New European Agenda”, pp. 79-103, in D. Pieters (ed.), Confidence and Changes: Managing Social Protection in the New Millennium, Kluwer Law International, Hague, 2001

Amitsis G., “Greece”, pp. 157-185, in D. Pieters (ed.), The Social Security Systems of the Member States of the European Union, Intersentia, Antwerp, 2002

Amitsis G., “Greece – Country Overview”, pp. 859-864, in AP Information Services, International Pension Funds and their Advisors, ASPIRE Publications, London, 2003

Amitsis G., “The effect of legal mechanisms on selective welfare strategies for needy persons – The Greek experience”, pp. 175-202, in L. Williams, A. Kjonstad and P. Robson (eds.), Law and Poverty – Poverty Reduction and the Role of the Legal System, ZED Books, London, 2003

Amitsis G., “Principles and instruments of social inclusion policies in Europe”, pp. 139-188, in Th. Sakellaropoulos and J. Berghman (eds.), Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Intersentia, Antwerp, 2004

Stergiou A., “The protection of fundamental social rights within the EU”, pp. 189-240, in Th. Sakellaropoulos and J. Berghman (eds.), Connecting Welfare Diversity within the European Social Model, Intersentia, Antwerp, 2004

Tinios P., “Pension Reform in Greece: ‘Reform by Instalments’ – A blocked process?”, in K. Featherstone (ed.), Politics and Policy in Greece, Routledge, London, 2006

Amitsis G., “Developing universal anti-poverty regimes –The role of the United Nations in the establishment of International Poverty Law”, pp. 210-239, in L. Williams (ed.), International Poverty Law – An emerging discourse, ZED Books, London, 2006

Featherstone K. and Tinios P., ‘Facing up to the Gordian Knot: The political economy of pension reform’, pp. 174-193, in E. Mossialos and M. Petmezidou, Social Policy Developments in Greece, Aldershot, Ashgate, 2006

Tsobanoglou G., “Αspects of regional social governance – Welfare reform in the US, Implications for a global policy against exclusion”, in G. Korres (ed.), Regionalization, Growth and Economic Integration, Springer, Berlin, 2007

Amitsis G., “The operation of social services in Greece and Cyprus in the light of the Mediterranean Welfare Regime”, pp. 145-157, in M. Michalidis, S. Fargion and R. Sanders (eds.), Research Synergies in Social Professions, Carocci, Rome, 2008

Stergiou A., “Overview of the social security system in Greece”, in J. Van Vugt and J. M. Peet (eds.), Social security and solidarity in the European Union –  Facts, evaluations and perspectives, Springer Verlag, Berlin, 2008

Koutroukis T., “Employee Participation in the European Company: Implications for the Greek Industrial Relations System”, pp. 143-164, in M. Gold, A. Nikolopoulos and N. Kluge (eds.), The European Company Statute: A New Approach to Corporate Governance, Peter Lang, Brussels, 2009

Amitsis G., “Organization for Economic Co-operation and Development”, pp. 1112-1114 and “United Nations”, pp. 1592-1594, in H. Anheier, S. Toepler and R. List (eds.), International Encyclopedia of Civil Society, Springer, New York, 2010

Tinios P., “Τhe pensions merry-go-round: End of a cycle?”, pp. 117-132, in S. Kalyvas, G. Pagoulatos and H. Tsoukas (eds.), From stagnation to forced adjustment: Reforms in Greece 1974-2010, C. Hurst & Co, London, 2012 

Lyberaki A. and Tinios P., “The crisis as handmaiden of social change: adjusting to the 21st century or settling old scores?”, pp. 65-70, in Anastasakis O. and Singh D. (eds.), Reforming Greece: Sisyphean task or Herculean challenge?, South East European Studies at Oxford (SEESOX), University of Oxford, 2012

Amitsis G., “Challenging statutory pensions reforms in an aging Europe – Adequacy versus Sustainability”, pp. 9-32, in C. Phellas (ed.), Aging in European Societies, International Perspectives on Aging Book Series, Springer, New York, 2013

Tsiganou J. and Balourdos D., “Questioning differential drug treatment among nationally diverse populations”, in Fountain J., Wouters M. and Korf D.J. (eds.), Snapshots in social drug research in Europe, PABST SCIENCE PUBLISHERS, Bonn, 2013

Amitsis G., “Activation as a challenge for fragmented Welfare States: The balance between law and policies in the European welfare regime”, pp. 141 – 172, in L. Nicolaou-Smokoviti, H. Sünker, J. Rozanova and V. Pekka Economou (eds.), Citizenship and Social Development – Citizen Participation and Community Involvement in Social Welfare and Social Policy, Peter Lang, Frankfurt, 2013

Tsobanoglou G. and Giannopoulou I., “Organizational Framework in the Public Protection System in Greece: Does it Promote Child Protection?”, in L. Nicolaou-Smokoviti, H. Sünker, J. Rozanova and V. Pekka Economou (eds.), Citizenship and Social Development – Citizen Participation and Community Involvement in Social Welfare and Social Policy, Peter Lang, Frankfurt, 2013

Balourdos D., “Effects of the Economic Crisis on Poverty in Greece”, in N. Petropoulos and G. Tsobanoglou (eds.), The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts, Scholars Publishing, Cambridge, 2014

Tsobanoglou G., “The Euro-Zone Crisis: Factors and Impacts, Emergent Sociality and Community Employment Capacity Building”, in N. Petropoulos and G. Tsobanoglou (eds.), The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts, Scholars Publishing, Cambridge, 2014

Amitsis G., “The impact of austerity policies on pensions during the financial crisis – Lessons from a Mediterranean perspective”, pp. 125-146, in T. Reilly (ed.), Pensions: Policies, New Reforms and Current Challenges, Nova Science Publishers, New York, 2014

Tramountanis A., Chrysakis M. and Balourdos D., “Integration of second generation immigrants in Greek society”, in T. Fouskas  and V. Tsevrenis (eds.), Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, European Public Law Organization, Athens, 2014

Tinios P., “Off-the-Shelf Reforms” and their blind spots: Pensions in post-memorandum Greece”, pp. 66-76, in R. Gerodimos and G. Karyotis (eds.), The Politics of Extreme Austerity: Greece beyond the crisis, Palgrave, 2015  

Soulis S., Sarris M., Pierrakos G., Goula A., Koutitsas G. and GkiokaV., “Chapter 25”, in C. Stavropoulos-Giokas, D. Charron and C. Navarrete (eds.), Public Health Policies in European Union: An Innovation Strategy, 2015

Amitsis G., “European Court of Human Rights”, pp. 83-85, in S. Morley, J. Turner, K. Corteen and P. Taylor (eds.), A companion to state power, liberties and rights, Policy Press, Bristol, 2017

Koutroukis T., “Social Dialogue in Post-crisis Greece: A Sisyphus Syndrome for Greek Social Partners’ Expectations”, pp. 71-83, in J. Marangos (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, Palgrave-Macmillan, London, 2017

Panageas S. and Tinios P., “Pensions: Arresting a race to the bottom”, pp. 459-516, in C. Meghir, C. Pissarides, D. Vayanos and N. Vettas, Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy”, MIT Press, 2017

Amitsis G., “United Nations Refugee Convention”, pp. 225-227, in S. Morley, J. Turner, K. Corteen and P. Taylor (eds.), A companion to state power, liberties and rights, Policy Press, Bristol, 2017

Tsobanoglou G., “Approaches to the Post WWII labor based social economy of Greece” in Korres G., Kourliouros E. and Michailidis, M. (eds.), Handbook of Research on Policies and Practices for Sustainable Economic Growth and Regional Development, Hershey, PA: IGI Global, 2017

Amitsis G., “State Pensions, poverty and social inclusion during austerity times – The paradigm of Greece”, pp. 159-183, in B. Searle (ed.), Generational interdependencies – The social implications for welfare, Vernon Press, Wilmington, 2017

Tinios, P., “Social policy, pensions and the legacy of modernization”, pp. 64-73, in S. Economides (ed.), Greece: Modernisation and Europe 20 years on, Hellenic Observatory, LSE, 2017

Tinios P., “Pensioners and pension reforms during the Greek crisis”, pp. 25-45, in F. Karl (ed.), Ageing in the Crisis: Experiences from Greece, Lit Verlag GmbH, Zürich, 2018 

Amitsis G., “The regulation of multiple non-discrimination in Greece”, pp. 105-133, in D. Balourdos and N. Sarris (eds.), Tackling multiple discrimination in Greece, National Centre for Social Research / Ion, Athens, 2018

Staiou E. R. and Gouscos D., “The Evolution of Self-Organized Social Solidarity (SoSS) Initiatives in Greece and Their Relationship to Online Media: A Longitudinal Research, pp. 168-193, in A. Manoharan and J. McQuiston (eds.), Innovative Perspectives on Public Administration in the Digital Age,  PA: IGI Global, Hershey, 2018

Amitsis G., “The 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations”, in D. Gu and M. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Berlin, 2019

Amitsis G., “The Older Americans Act”, in D. Gu and M. Dupre (eds.), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer, Berlin, 2019

Lamprinidis L., “The EU Model of Socially Responsible Public Procurement”, Major Dynamics in Economic Growth, IPRJB Journals and Book Publishers, USA, 2023
 
Lamprinidis L., “Challenges of the Social Economy Action Plan for Greece in the Light of the Socially Responsible Public Procurement”, Major Dynamics in Economic Growth, IPRJB Journals and Book Publishers, USA, 2023

 

Ενδεικτικοί Συλλογικοί Τόμοι και Βιβλία (με χρονολογική σειρά)

Γ. Αμίτσης (επ.), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης – Το Θεσμικό Πλαίσιο, Σειρά του Συμβουλίου της Ευρώπης “Το Σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη”, Παπαζήσης, Αθήνα, 1999

Γ. Αμίτσης και Α. Λαναράς (επ.), Συλλογή Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης – Τόμος Α’, Σειρά “Θεσμικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης”, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000

Γ. Αμίτσης και Α. Λαναράς (επ.), Συλλογή Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης – Τόμος Β’, Σειρά “Θεσμικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης”, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000

Γ. Αμίτσης (επ.), Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και οι Προκλήσεις του 21ου Αιώνα, Σειρά του Συμβουλίου της Ευρώπης “Το Σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη”, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000

Γ. Αμίτσης και Ξ. Κοντιάδης, Διερεύνηση και Αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000

Γ. Αμίτσης και Ξ. Κοντιάδης, Το Νομικό Πλαίσιο του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2000

Η. Κικίλιας, Χ. Μπάγκαβος, Π. Τήνιος και Μ. Χλέτσος (επ.), Δημογραφική Γήρανση, Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Προστασία – Τάσεις, Προκλήσεις και Πολιτικές, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Αθήνα, 2001

Γ. Αμίτσης (επ.), Η προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, Σειρά του Συμβουλίου της Ευρώπης “Το Σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη”, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001

Γ. Αμίτσης (επ.), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης: Δίκαιο και Πρακτική, Σειρά του Συμβουλίου της Ευρώπης «Θεσμικά Κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης», Παπαζήσης, Αθήνα, 2001

Γ. Αμίτσης και Γ. Λαζαρίδη (επ.), Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001

Γ. Αμίτσης και Η. Νικολακοπούλου-Στεφάνου (επ.), Μελέτες Κοινωνικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής, Παπαζήσης, Αθήνα, 2002

K. Botsiou and C. Arvanitopoulos (eds.), Democracy, Security and Economic Development in Southeast Europe, I. Sideris, Athens / Berlin, 2002

A. Λυμπεράκη και Π. Τήνιος (επ.), 2002, Εργασία και Συνοχή – Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2002

G. Amitsis and F. Marini, Dependency of Welfare Clients on Benefits and Services – The case of Cyprus, Ministry of Labour and Social Insurance, Republic of Cyprus, Nicosia, 2003

K. Botsiou, C. Arvanitopoulos and B. Lamers (eds.), EU Integration and the Future of Southeastern Europe, I. Sideris, Athens / Berlin, 2003

Γ. Αμίτσης, Γ. Ληξουριώτης και Π. Πετρόγλου (επ.), Τα Επαγγελματικά Συστήματα Ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ομαδική ιδιωτική ασφάλιση, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2004

Γ. Δενδρινός και Α. Λυμπεράκη, Ευέλικτη εργασία – Νέες Μορφές και Ποιότητα Απασχόλησης, Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα, 2004

Γ. Τσομπάνογλου, Κράτος, Κοινωνία Πολιτών και Εργαξία – Προσεγγίσεις στην αρχή της Διακυβέρνησης, Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2004

Γ. Αμίτσης, Π. Αλτάνης και Β. Φιοροβάντες, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διδακτικό Εγχειρίδιο Β΄ Κύκλου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2005

Μ. Βασιλειάδου, Φ. Μαρίνη και Μ. Χρυσάκης, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού, Διδακτικό Εγχειρίδιο Θεματικού Πεδίου «Υγεία-Πρόνοια» Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2005

Δ. Μιχαρικόπουλος, Γ. Αμίτσης, Μ. Αλεξίου και Η. Ιωακείμογλου, Καινοτομικά μοντέλα οργάνωσης της εργασίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Παπαζήσης, Αθήνα, 2005

Γ. Αμίτσης, Α. Βουλγαράκη και Φ. Μαρίνη,  Εγχειρίδιο ορισμού και πιστοποίησης των ομάδων στόχου του κοινωνικού αποκλεισμού, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα, 2005

Γ. Τσομπάνογλου, Γ. Κορρές και Ι. Γιαννοπούλου (επ.), Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Ενσωμάτωσης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006

Γ. Αμίτσης, Δ. Απίστουλας και Φ. Μαρίνη, Το Εθνικό Πρόγραμμα «Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη» – Το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας την Δ’ Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα, 2007

Γ. Μαρίνος, Διαμαντόπουλος, Θ., Εφραίμογλου, Λ., Καζάκος, Π. και Τήνιος, Π., Συνταγματική Αναθεώρηση: Για ανταγωνιστική Οικονομία σε ένα κοινωνικό κράτος Δικαίου, Σιδέρης, Αθήνα, 2007

Γ. Τσομπάνογλου (επ.), Η Ανάδυση της Κοινωνικής Οικονομίας, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008

Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, Φ. Μαρίνη και Γ. Αντάρας, Οι πολιτικές ανοικτής φροντίδας στο Κυπριακό Μοντέλο Ευημερίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία, 2008

Γ. Αμίτσης και Φ. Μαρίνη, Οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια – Καλές Πρακτικές και Διδάγματα Πολιτικής, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία, 2008

Γ. Αμίτσης, Δ. Απίστουλας, Α. Βουλγαράκη και Φ. Μαρίνη, Οι στοχευμένες πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας στο Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας – Προς ένα νέο μοντέλο κοινωνικής δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα, 2008

Γ. Αμίτσης, Ε. Δήμου, Α. Μολιώτη και Ι. Προφύρη, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Δράσεων και Πολιτικών για τη βελτίωση της πρόσβασης των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας μέσω εκπαιδευτικής προετοιμασίας, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Αθήνα, 2008

Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης και Γ. Πιερράκος, Ο ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών φροντίδας για τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λευκωσία, 2008

M. Leat, Γ. Κουζής και Θ. Κουτρούκης (επ.), Εργασιακές Σχέσεις – Μια επιστημονική προσέγγιση, Κριτική, Αθήνα, 2009

Γ. Αμίτσης και Φ. Μαρίνη, Η εκπαίδευση των στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πεδία της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας – Διδάγματα και Καλές Πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, Σειρά «Πολιτικές Μάθησης και Ανάπτυξης της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νο. 1, Υπουργείο Οικονομικών Κυπριακής Δημοκρατίας / Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Λευκωσία, 2010.

Γ. Αμίτσης, Α. Αναγνώστου – Δεδούλη και Γ. Κατρούγκαλος (επ.), Το Ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας – Η Μεταρρύθμιση των πυλώνων της δημόσιας και της επαγγελματικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010

Α. Δεδουσόπουλος και Θ. Κουτρούκης (επ.), Η διεύρυνση του τομέα των υπηρεσιών – Οικονομικές και εργασιακές διαστάσεις, Κριτική, Αθήνα, 2011

Γ. Αμίτσης, Φ. Μαρίνη και Κ. Πιερίδης, Οδηγός για την προσέγγιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Λευκωσία, 2011

Α. Στεργίου και Θ. Σακελλαρόπουλος (επ.), Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση, Διόνικος, Αθήνα, 2011

D. Balourdos and A. Mouriki, Combating discrimination in Greece: state of the art, challenges and policy interventions, Papazisis Publishing, Athens, 2012

Ν. Περιστιάνης, Κ. Φελλάς και Γ. Αμίτσης (επ.), Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Κύπρου 2012, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, 2012

Κ. Γεώρμας (επ.), Κοινωνική Οικονομία – Θεωρία, Εμπειρία, Προοπτικές, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 2013

D. Balourdos, M. Chrysakis, N. Sarris, A. Tramountanis and K. Tsantila, Vulnerable Social Groups and discrimination in the labour market, Papazisis Publishing, Athens, 2014

N. Petropoulos and G. Tsobanoglou (eds.), The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts, Scholars Publishing, Cambridge, 2014

D. Balourdos and I. Tsiganou, Combating Discrimination in the field of Entrepreneurship: Women and young Roma and Muslim immigrants, Papazisis Publishing, Athens, 2015

Γ. Αμίτσης και Φ. Μαρίνη, Προκλήσεις αξιοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών του Δήμου Αθηναίων, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα, 2015, σελ. 225

Γ. Αμίτσης και Π. Ζάννης, Η διασύνδεση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα του Δήμου Αθηναίων, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα, 2015

Γ. Αμίτσης και Φ. Μαρίνη, Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα, 2015

Γ. Τσομπάνογλου, Γ. Κορρές και Η. Κουρλιούρος (επ.), Χωρική και Τοπική Ανάπτυξη – Θεωρία, Μέθοδοι & Στρατηγικές, Σταμούλης, Αθήνα, 2016

G. Tsobanoglou and N. Petropoulos (eds.), Social Impacts of the Debt Crisis in the Eurozone, Gordios, Athens, 2016

Μ. Τσιριντάνη (επ.), Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Broken Hill, Αθήνα, 2017

M. Νεκτάριος, Π. Τήνιος και Γ. Συμεωνίδης, Συντάξεις για νέους – Ένα Αναπτυξιακό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, Σειρά «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» Νο. 3, Παπαζήσης, Αθήνα, 2018

D. Balourdos and N. Sarris (eds.), Tackling multiple discrimination in Greece, National Centre for Social Research / Ion, Athens, 2018

Δ. Μπαλούρδος, Ν. Δεμερτζής, Γ. Πιερράκος και Η. Κικίλιας, Η χαμηλή γονιμότητα στην Ελλάδα, δημογραφική κρίση και πολιτικές ενίσχυσης της οικογένειας, Διανέοσις, Αθήνα, 2019

Γ. Τσομπάνογλου (επ.), Αμοιβαιότητα – Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας», Παπαζήσης, Αθήνα, 2019

Ενδεικτικές Μονογραφίες

Α. Στεργίου, Η προστασία της μητρότητας στο δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1989

Α. Στεργίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της κοινωνικής ασφάλισης, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1994

G. Amitsis, The Albanian Social Security System, Phare Consensus Programme, European Commission, Brussels, 1996

Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1996

Α. Στεργίου, Ο κοινοτικός δικαστής και ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1997

Θ. Κουτρούκης, Η συμμετοχή των εργαζομένων στην Ελλάδα – Η δύσβατη ογδοντάχρονη δια­δρομή, Ειδική Εκδοτική, Αθήνα, 1999

Α. Στεργίου, Αναπηρία, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1999

Σ. Μπινιώρης, Νοσοκομειακή Αποθεματική Πολιτική, Πασχαλίδης, Αθήνα, 1999

Γ. Αμίτσης, Θεσμοί και πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης – Η Ευρωπαϊκή πρόκληση και η εξέλιξη του εθνικού συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2000

Σ. Μπινιώρης, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υγείας, Πασχαλίδης, Αθήνα, 2000

Γ. Αμίτσης, Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην Ελληνική και διεθνή έννομη τάξη – Συμβολή στη δογματική θεμελίωση των συστημάτων ελαχίστου εισοδήματος, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2001

Π. Τήνιος, Κοινωνία, Οικονομία, Συντάξεις: Κρυμμένος Θησαυρός;, Παπαζήσης, Αθήνα,  2001

Γ. Αμίτσης, Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας – Το Ελληνικό μοντέλο κοινωνικών υπηρεσιών και η Ευρωπαϊκή εμπειρία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001

Π. Τήνιος, Ανάπτυξη με Αλληλεγγύη: Ένα πλαίσιο για τις συντάξεις του νέου αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα, 2003

Α. Στεργίου, Η κοινωνική προστασία στον Καναδά, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003

G. Amitsis, The Greek Social Insurance System, Ministry of Labour and Social Insurance, Αthens, 2003

G. Amitsis, The Social Welfare System in FYR Macedonia, Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Macedonia, Skopje, 2004

Θ. Κουτρούκης, Εργασιακές Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση – Ο κοινωνικός διάλογος στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2005

Α. Στεργίου, Αυτοαπασχολούμενος και μισθωτός στην κοινωνική ασφάλιση – Για μια τυπολογική προσέγγιση της εξαρτημένης εργασίας στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005

Γ. Αμίτσης, Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης – Το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006

Κ. Γεώρμας, Παγκοσμιοποίηση και Φτώχεια – Τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών στην καταπολέμηση της φτώχειας, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2006

Μ. Φεφές, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας: Ι. Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός, Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή, 2007

Γ. Πιερράκος, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Τοπική Κοινωνία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008

Μ. Μητροσύλη, Δίκαιο της Υγείας, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008

Χ. Μορφακίδης, Το Συνταξιοδοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Α. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008

Π. Τήνιος, Ασφαλιστικό – Μια μέθοδος ανάγνωσης, Κριτική, Αθήνα, 2010

Σ. Κυβέλου, Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση – Η έννοια  του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και της εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη, Κριτική, Αθήνα, 2010

Μ. Τσιριντάνη, Βάσεις Δεδομένων και Πολυμέσα στην Υγεία – Τηλεκπαίδευση και Τηλεϊατρική, Broken Hill, Αθήνα, 2011

Γ. Αμίτσης, Καλές πρακτικές κοινωνικής ένταξης μεταναστών σε τοπικό επίπεδο,  Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου, Λευκωσία, 2012  

Μ. Φεφές, Δίκαιο και Οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012

Γ. Πιερράκος, Μοντέλα Διοίκησης Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας στην Τοπική Κοινωνία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2013

Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2013

Γ. Αμίτσης,  Μοντέλα κατ’ οίκον φροντίδας στο Ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – Η μεταρρύθμιση των κοινωνικών πολιτικών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, Παπαζήσης, Αθήνα, 2013

Π. Ζάννης, Δημοκρατία και Κοινωνική Πολιτική σε Μετάβαση: Ο Τρίτος Τομέας – Μία Γενική Θεωρία, Παπαζήσης, Αθήνα, 2013

Γ. Αμίτσης, Το συλλογικό διακύβευμα της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων – Αναπτυξιακά διδάγματα από την Κοινωνική Ευρώπη,  Παπαζήσης, Αθήνα, 2014 (με πρόλογο Laszlo Andor – European Commissioner for Employment, Social Affairs and Inclusion)

Φ. Μαρίνη, Δίκτυο διαχείρισης της μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σειρά «Πολιτικές Μάθησης και Ανάπτυξης της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Νο. 3, Υπουργείο Οικονομικών Κυπριακής Δημοκρατίας / Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Λευκωσία, 2014

G. Amitsis, Social Security Law in Cyprus, Monograph in the International Encyclopaedia of Social Security Law No. 97, Kluwer Law International, Hague, 2015

Γ. Τσομπάνογλου, Η Άδηλη Κοινωνία, Γόρδιος, Αθήνα, 2015

Γ. Αμίτσης, Εμβληματικές πρωτοβουλίες διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής την εποχή των Μνημονίων – Το υπόδειγμα της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, Σειρά «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» Νο. 1, Παπαζήσης, Αθήνα, 2016

Χ. Μορφακίδης, Το δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 2016

Π. Τήνιος, Συντάξεις, Σειρά ‘Μικρές Εισαγωγές’, Παπαδόπουλος, Αθήνα, 2017

Μ. Φεφές, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Το νέο νομικό πλαίσιο μετά τον Ν. 4384/2016, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2018

Α. Τσέτουρα, Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, Σειρά «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» Νο. 4, Παπαζήσης, Αθήνα, 2019

Π. Ζάννης, Από την Πολιτική και την Οικονομία ξανά στην Κοινωνία – Η Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών και το Μανιφέστο των Κοινωνιστών, Άπαρσις, Αθήνα, 2019

Ε. Στάϊου, Το πλαίσιο και τα μοντέλα επικοινωνίας των Αυτο-Οργανωμένων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σειρά «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» Νο. 6, Παπαζήσης, Αθήνα, 2019

Κ. Δουκάκης, Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 1830-2008, Σειρά «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» Νο. 7, Παπαζήσης, Αθήνα, 2019

G. Amitsis, Social Security Law in Cyprus, Monograph in the International Encyclopaedia of Social Security Law, 2d Edition, Kluwer Law International, Hague, 2019 (υπό έκδοση)

G. Amitsis, Medical Law in Cyprus, Monograph in the International Encyclopaedia of Medical Law, Kluwer Law International, Hague, 2019 (υπό έκδοση)