Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) και του Εσωτερικού Κανονισμού του (ΦΕΚ 1349/τ’ Β/19.4.2019) ερευνητικά προγράμματα που εμπίπτουν σε κάποιο από τα θεματικά πεδία του: α) Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση – Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.

H στρατηγική του Εργαστηρίου στο πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας προωθείται από τις ακόλουθες Ερευνητικές Μονάδες (Research Hubs), οι οποίες εξυπηρετούν την προώθηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων του και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες αντίστοιχες δομές Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού:

Α. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Ασφάλισης

Β. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Ένταξης

Γ. Ερευνητική Μονάδα Υγείας και Ψυχικής Υγείας

Δ. Ερευνητική Μονάδα Απασχόλησης και Εργασιακών Σχέσεων

Ε. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

ΣΤ. Ερευνητική Μονάδα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Ζ. Ερευνητική Μονάδα Μελέτης της Ιστορίας και Ιδεολογίας του Κοινωνικού Κράτους

Η. Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Στέγασης.

Οι ενδιαφερόμενοι να συζητήσουν ιδέες και προτάσεις για ερευνητικές πρωτοβουλίες που εμπίπτουν σε κάποιο θεματικό πεδίο του Εργαστηρίου μπορούν να επικοινωνούν με τον Διευθυντή Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση amitsis@otenet.gr.