Η συμβολή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παιδιά (13 Ιουλίου 2022)

Η συμβολή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παιδιά (13 Ιουλίου 2022)

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) συμμετείχε ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός φορέας στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής  Κοινωνικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παιδιά, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιούλιου 2022 με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Διευθυντής του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης παρουσίασε αναλυτικό υπόμνημα αναφορικά με το πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης (ΕΕ) 2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32021H1004) στην Ελληνική έννομη τάξη, καταθέτοντας ένα πλέγμα συστημικών εισηγήσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας  και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών σε ανάγκη:

  1. Θεσμική κατοχύρωση των πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μέσω της υιοθέτησης ενός Νόμου – Πλαισίου που θα θεσπίζει το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ένταξης των Παιδιών
  2. Ενδυνάμωση του κοινωνικού δικτύου προστασίας των πλέον φτωχών παιδιών μέσω της μεταρρύθμισης του Συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
  3. Βελτίωση της πρόσβασης των παιδιών που έχουν ανάγκη σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μέσω της άμεσης ανάπτυξης ενός Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας Κοινωνικών Υπηρεσιών («Χάρτης Ποιότητας των Κοινωνικών Υπηρεσιών» για Παιδιά)
  4. Κατοχύρωση της πρόσβασης των παιδιών που έχουν ανάγκη σε αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση μέσω θεσμοθέτησης ενός Εθνικού Συστήματος Δημόσιας / Κοινωνικής Κατοικίας
  5. Ανάπτυξη ενός Εθνικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής Καινοτομίας για τα παιδιά που έχουν ανάγκη μέσω της σύστασης του Ταμείου Κοινωνικής Καινοτομίας
  6. Δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ένταξης των Παιδιών μέσω της σύμπραξης μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Εθνικός Συντονιστής της Εγγύησης για τα Παιδιά στην Ελλάδα) και ερευνητικών κέντρων Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν τεχνογνωσία στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ