Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου για τους Ευρωπαϊκούς Δείκτες Κοινωνικών Υπηρεσιών (ESN Reference Group on Europe’s Social Services Index), Βρυξέλλες 6-7 Νοεμβρίου 2023

Συμμετοχή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου για τους Ευρωπαϊκούς Δείκτες Κοινωνικών Υπηρεσιών (ESN Reference Group on Europe’s Social Services Index), Βρυξέλλες 6-7 Νοεμβρίου 2023

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) συμμετείχε ως ο μοναδικός ακαδημαϊκός φορέας στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου (https://www.esn-eu.org/) για τους Ευρωπαϊκούς Δείκτες Κοινωνικών Υπηρεσιών (European Social Network Reference Group on Europe’s Social Services Index), που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6-7 Νοεμβρίου 2023 στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντή του Δικτύου Alfonso Lara Montero και του Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Dragoş Pîslaru (Ομάδα Renew Europe). Το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Δικτύου «Η έρευνα στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών» Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση.

 

 

Ο Καθηγητής Αμίτσης παρουσίασε τις πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην δημιουργία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης – ΕΕΚΔ | «Η ίδρυση του Υπουργείου Οικογένειας ως ιδεολογική αφετηρία ενός αναπτυξιακού υποδείγματος οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής», 12.6.2023 (uniwa.gr) και στην αναμενόμενη ισχυρή συμβολή του στον εκσυγχρονισμό του υπολειμματικού εθνικού μοντέλου κοινωνικής φροντίδας (https://www.oke.gr/el/opinions), ώστε να κατοχυρωθεί αποτελεσματική πρόσβαση σε επαρκείς, προσιτές και βιώσιμες κοινωνικές υπηρεσίες υπό το πρίσμα της επερχόμενης νέας συστημικής πρόκλησης για την ευημερία της Ελληνικής κοινωνίας[1], την κρίση κοινωνικής φροντίδας. Παράλληλα, επισήμανε τις βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη της συγκριτικής έρευνας στο πεδίο των εθνικών συστημάτων κοινωνικών υπηρεσιών (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=anakoinoseis&term=ALL&pg=2), τονίζοντας την ανάγκη υιοθέτησης και χρήσης κοινά αποδεκτών ορισμών, δεικτών και εργαλείων εξωτερικής αξιολόγησης κατά την διάρκεια εκπόνησης των Εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ανά Κράτος Μέλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://www.consilium.europa.eu/el/policies/european-semester/).

————-

[1] Ο τομέας της κοινωνικής φροντίδας αποτελεί διαχρονικά – μαζί με τον διακριτό τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού – τον πλέον παραγνωρισμένο τομέα του Κοινωνικού Κράτους στην χώρα μας. Οι δημόσιες δαπάνες για την προστασία του παιδιού και της οικογένειας (1,5% του ΑΕΠ) υπολείπονται σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ (2,3%), ενώ απουσιάζουν μηχανισμοί θεσμικής, οργανωτικής και χρηματοδοτικής στόχευσης, που θα εξασφάλιζαν την προσιτότητα, την επάρκεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών.