Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030»

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατέθεσε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030»

Αιγάλεω, 9 Αυγούστου 2021  

Το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030» κατατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση διαμόρφωσης του νέου πλαισίου παρεμβάσεων της Ελληνικής πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά. Το προσχέδιο εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και συνοδεύεται από ένα αναλυτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής, καθώς η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά και το Σχέδιο Δράσης αποτελούν αναγκαίο πρόσφορο όρο (enabling condition) για την χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία των Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

 

Γαβριήλ Αμίτσης – Καθηγητής ΠΑΔΑ / Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Γιώργος Σταμάτης – Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

 

Η εκπόνηση της Στρατηγικής αξιοποίησε συμμετοχικές διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης με δημόσιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης), ανεξάρτητες αρχές και ενώσεις και αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά, ενώ έλαβε υπόψη κρίσιμα διδάγματα από την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2011-2020 και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021. Παράλληλα, ενσωμάτωσε τα πορίσματα εφαρμογής των θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ένταξης των Ρομά την περίοδο 2010-2020, καθώς και τις κατευθυντήριες – για τα Κράτη Μέλη – αρχές του νέου Στρατηγικού Πλαισίου της ΕΕ για τους Ρομά 2021-2030, το οποίο εγκαινιάσθηκε με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2020 «Μια Ένωση Ισότητας – Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0620&from=EL) και ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση με την Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Μαρτίου 2021 για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32021H0319(01).

 

Ο Πρύτανης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής επισήμανε:

«Θέλω να συγχαρώ την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας για την διαμόρφωση ενός νέου ανθρωποκεντρικού μοντέλου προώθησης της ισότητας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναδεικνύει στην πράξη τα ισχυρά πλεονεκτήματα δικτύωσης της κεντρικής διοίκησης με την Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς, όπως ο τομέας της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Εύχομαι να αποτελέσει πρόκριμα για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας του πεδίου της κοινωνικής διοίκησης στην χώρα μας».

 

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την άψογη συνεργασία μας και την πολυεπίπεδη συνδρομή τους στο έργο του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, καθώς και όλους τους φορείς, ιδίως τις οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά, που συμμετείχαν στις διαδικασίες της προκαταρκτικής διαβούλευσης, καταθέτοντας κρίσιμες παρατηρήσεις και εισηγήσεις. Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030 σχεδιάσθηκε υπό το πρίσμα των σύνθετων προβλημάτων της πανδημίας του COVID-19, υιοθετώντας το αξίωμα της ολιστικής προσέγγισης της ενεργητικής ένταξης των Ρομά, που συνδυάζεται με ευρύτερες παρεμβάσεις για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα εμβληματικών πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με ισχυρές διαστάσεις καινοτομίας και βιωσιμότητας, οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση διαχρονικών προκλήσεων κοινωνικο-οικονομικής ένταξης και ισότιμης συμμετοχής των Ρομά στην Ελληνική κοινωνία».