Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την υποστήριξη του τομέα της δημόσιας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ) εγκαινιάζουν μία εμβληματική συνεργασία για την υποστήριξη του τομέα της δημόσιας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης

 

Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης – Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Σπύρος Κουκάκης – Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης – Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ

Στην έδρα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ)  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 η πρώτη πανηγυρική συνάντηση εκπροσώπων του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου «Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας για το βέλτιστο σύστημα χρηματοδότησης του Τ.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. υπό το πρίσμα του Ν. 5078/2023» από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ). Σκοπός του Έργου είναι η επιστημονική υποστήριξη του βέλτιστου συστήματος χρηματοδότησης του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ υπό το πρίσμα εφαρμογής σχετικών ρητρών του Ν. 5078/2023 «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» και της καταστατικής φύσης του Ταμείου ως ενός ιστορικού οργανισμού του πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικής προστασίας (χορήγηση εφάπαξ παροχών κοινωνικής ασφάλισης) στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη συνεργασία θα τεκμηριώσει την επιλογή ενός δυναμικού μοντέλου χρηματοδότησης του Ταμείου που θα συμβάλλει στην εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και οικονομικής ισορροπίας του καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του.

Ελένη Γρηγοριάδη – Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης του ΤΑΥΦΕ, Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης – Διευθυντής ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ, Σπύρος Κουκάκης – Πρόεδρος του ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης – Αντιπρύτανης ΠΑΔΑ, Γεράσιμος Κονιδάρης – Σύμβουλος Διοίκησης και Επικοινωνίας του ΤΑΥΦΕ, Καθηγητής Γιώργος Πιερράκος – Κοσμήτορας ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Κουκάκης, ο σύμβουλος Διοίκησης και Επικοινωνίας κ. Γεράσιμος Κονιδάρης και η διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης κα. Ελένη Γρηγοριάδη και εκ μέρους του ΠΑΔΑ ο Αντιπρύτανης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Καθηγητής Πέτρος Καλαντώνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής Γιώργος Πιερράκος και ο Διευθυντής του ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας κ. Γαβριήλ Αμίτσης. Μετά το πέρας της υπογραφής της σύμβασης, οι εκπρόσωποι του ΠΑΔΑ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και με άλλα στελέχη του ΤΑΥΦΕ για κρίσιμα θέματα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του.

Το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ (https://tayfe.gr/) αποτελεί ως εκ μετατροπής φορέα του «Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών» του ΝΠΔΔ «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ) οργανισμό του πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικής προστασίας (δημόσια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση), που ασκεί αρμοδιότητες εξασφάλισης επικουρικής κοινωνικής προστασίας με την μορφή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Λειτουργεί ως ΝΠΙΔ δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης υπό το καθεστώς υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση.  

Το ΕΕΚΔ ΠΑΔΑ (https://sarl.uniwa.gr) είναι μία από τις μεγαλύτερες ερευνητικές μονάδες της χώρας στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης, αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας.